Past and Present Deputy Commandant General

Sl.No Name Year
1. Lt. Col. S.I. Jakhalu. 02.07.1988-30.09.1991
2. Shri. H. Victo Sema. 01.10.1991-31.01.1997
3. Shri. M. Yaden. 01.05.1997-21.02.2012
4. Shri. Itoshi Kibami. 19.03.2012-31.07.2013
5. Shri. Medozhalie Pienyu. 12.08.2013- Till date